DisclaimerAlgemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.
HumanVisual.nl) van HumanVisual, die haar kantoor heeft op de Schoener 4 te Huizen, Nederland
en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39051528
(“HumanVisual”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie
te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website
en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm
van advies.
De website van- en e-mail verzonden door HumanVisual, dient uitsluitend informatiedoeleinden.

Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel HumanVisual tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen
aan te bieden, verstrekt HumanVisual expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze
internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. HumanVisual garandeert niet dat deze
internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

HumanVisual aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op
de website van HumanVisual of anderszins gebruikmaakt van deze website, noch is HumanVisual
aansprakelijk voor informatie en gegevens die door gebruikers van de website via internet worden
verzonden, noch voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op
enige manier in verband staat met de website.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in de Europese lidstaten.

HumanVisual beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de
op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere
landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk
voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het
functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite
aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer HumanVisual hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat
HumanVisual de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.
Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. HumanVisual aanvaardt geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid,
betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door HumanVisual niet
geverifieerd.
 

Intellectuele eigendomsrechten
HumanVisual, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen,
merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze
internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafi sch materiaal en logo’s). Het is niet
toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar
te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
HumanVisual of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite
wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HumanVisual is het niet toegestaan links naar sites
van HumanVisual weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar HumanVisual stuurt, kunnen onveilig zijn. HumanVisual raadt derhalve
af vertrouwelijke informatie per e-mail aan HumanVisual te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per
e-mail aan HumanVisual te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen,
misbruiken of wijzigen.

HumanVisual en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten
aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook
als HumanVisual op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit
maar niet beperkt hoeft te zijn tot (|) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en
andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (||) de informatie
die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (|||) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk
gebruik van informatie die aan HumanVisual of aan u wordt gezonden, (|V) de werking of het nietbeschikbaar
zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (V|) verlies van gegevens, (V||)
het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (V|||)
aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van
HumanVisual.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde
van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen
leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
HumanVisual behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met
inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging
te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden
informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.